بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

تنها دویدن

تنها دویدن

تنها دویدن

نادر خلیلی و 1 نفر دیگر
5.0
2 نفر |
1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

3

خواهم خواند

12

سرانجام این رویاها را در عالم حقیقت لمس کردم. بی آن که با کسی جز با خود مسابقه دهم. اسب ها هرگز با هم مسابقه نمیدهند. ما انسان ها هستیم که آن ها را به مسابقه میکشیم. اسب ها هنگامی که آزاد و سرمستند به سرعت بادها میدوند.زنبورهای عسل نیز از هم پیشی نمیگیرند. همگی از گل ها دل بر میگیرند. و در پایان نیز کمتر از شهد گل نمی آفرینند.بال های یک پرمنده با هم رقابت نمیکنند که به پروازش در آورند. و پرندگان نیز در یک دسته و در زمان پرواز از هم جلو نمیزنند.ولی همه آن ها به اوج میرسند. ما انسان ها نیز گله وار آفریده نشده ایم که با هم مسابقه زندگی دهیم. ما تک تم به وجود آمده ایم تا زیست کنیم و به اوج های لایتناهی برسیم.

لیست‌های مرتبط به تنها دویدن

یادداشت‌های مرتبط به تنها دویدن