بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

لیست کتاب نیروهای پنهان تاثیرگذار بر رفتار و تصمیمات آدم‌ها

نیروهای پنهان تاثیرگذار بر رفتار و تصمیمات آدم‌ها

آیا انسان‌ها واقعا کنترلی بر رفتار و تصمیمات خود دارند؟ این کتاب‌ها را بخوانید تا با نیروهای پنهانی که بر رفتار و تصمیمات ما تاثیر می‌گذارند آشنا بشوید.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20