بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

لیست کتاب ده کتاب منتخب از ادبیات داستانی جهان

ده کتاب منتخب از ادبیات داستانی جهان

به نام او این فهرست برای تا اینجای کار سیر مطالعاتی من است. من هنوز سه شاهکار ادبیات جهان را به‌صورت کامل نخوانده‌ام: دن‌کیشوت، بینوایان و جنگ و صلح