بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

یوسف

@YosefYosefzade.ir

39 دنبال شده

46 دنبال کننده

           در گیر و دار خواندن و غرق شدن
          
Yosefyosefzade

یادداشت‌ها

        سکون تا حرکت، سکون تا فریاد
حرکت اصلی ترین نکته کتاب صور سکوت است. حرکتی که از گمشدگی سرچشمه میگیرد. داستان حول محور گمشدگی چهار نسل از یهودیان خوزستان شکل گرفته است. گمشدهاي که
نشانه هایش درآسمان است اما عقل خودخواه ومنفعت طلب بزرگان کنیسه شهر اثراتش را در زمین پاك کرده اند. درحالیکه منافع بزرگان کنیسه بر این است که مردم در جهل و گمراهی بمانند، جهلی که حاصل پوچی و سرگشتگی انسان است.
یوشع نوري در آسمان میبیند و خبر از نزدیکی ظهور موعود آخر الزمان میدهد؛ کنیسه به هم میریزد.
گویا موعودي که چندین سال نشانه‌اش را سینه به سینه و نسل به نسل براي همه معرفی کردهاند، از خاندان یهود نیست!. جنگی که در فکر و ذهن یهودیان است جنگ کشتن دل هاي منتظر یا جنگ براي حفظ قدرت و گاه جنگ براي کشتن عقل هاي آگاه.چه کار میشود کرد جز سفر؟!
راحیل حالا چشم به راه عموست. عمو رفته به سفري مخفی تا خبري بزرگ با خود بیاورد، و او را در این خانه بزرگ تنها گذاشته. حالا او مردد است که همچنان منتظر بماند، یا به داوود اعتماد کند براي آغاز سفري دیگر؛ اینبار به دنبال عمو. نکند اتفاقی براي عمو افتاده باشد؟ آن وقت دیگر در این کره خاکی، هیچ کسی را نخواهد داشت.
راحیل فرزند خانواده اي بزرگ و نامدار یهودي است که پدر و مادرش را از دست داده و حتی نشانی قبرشان را هم نمیداند؛ راحیل به دنبال جستجوي مادما و منجی یهود به حجاز سفر می کند. چرا که خبر ظهور منجی را در حجاز شنیده است. اما او زمانی به حجاز می رسد که پیامبر )ص( رحلت کرده است. و حالا راحیل با مطلع شدن از جنگ ها و رفتار پیامبر با یهودیان مکه به شک می افتد که آیا پیامبر همان منجی یهود است و یا فقط ادعاي پیامبري دارد و اگر واقعا او همان منجی است چرا چنین رفتاري با یهودیان داشته و یا اینکه چرا بزرگان کنشت در برابر ظهور او سکوت کردند...
مشکل راحیل، نوادة یوشع و ابراهیم با ایمان به موعود این است که او محّمد را ندیده است. آنچه ازموعود آخرالّزمان برایش باقیمانده،انحراف و سرکشی وجهل پیروان اوست.دستخّط عمویش،یافث،نشان ازدروغین بودن موعودمکّه دارد.او که به شوق موعود،خطرسفررابه جان خریده، حالا آتش اشتیاق درونش کور میشود. کدام نشانۀ عقلانی وجود دارد که راحیل را از دین برگزیدة پدرانش برگرداند به دین پیامبري که نه خودش را دیده و نه شاخه‌اي از نورش در میان پیروانش باقی است؟ پیامبري که هنوز نیامده، تیغ و شمشیر به سوي پیروان یهود کشیده.
مسئله موعود و باور به ظهور منجی یکی از اشتراکات بزرگ ادیان آسمانی است. اعتقاد به ظهور منجی در دین یهودیت هم مسئله ایست که آقاي محمد قائم خانی در کتاب صور سکوت در قالب رمانی جذاب به آن پرداخته است.
    

با نمایش یادداشت داستان این کتاب فاش می‌شود.

باشگاه‌ها

نمایش همه

همخوانی کتاب

99 عضو

که ماهی برآید

دورۀ فعال

آفتاب‌گردان 🌻

259 عضو

قرآن کریم: ترجمه خواندنی قرآن به روش تفسیری و پیام رسان برای نوجوانان و جوانان

دورۀ فعال

بریده‌های کتاب

نمایش همه

فعالیت‌ها

یوسف پسندید.
یوسف پسندید.