بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

لیست کتاب فلسفه در زندگی روزمره

فلسفه در زندگی روزمره

این کتاب‌ها فلسفه را ساده نمی‌کنند بلکه از ابهتِ هراس‌آورِ فلسفه می‌کاهند. پیشنهادهایی هستند برای "تفکر"، دعوت به اندیشیدن در زندگی روزمره و تامل در مسائلی که هرروزه با آن مواجهیم. *** به جز فلسفه ملال و فلسفه درد (نشر نو) بقیه‌ی کتاب‌ها را نشر گُمان چاپ کرده. کتاب‌های نشر گمان را از دو مجموعه‌ی "تجربه و هنر زندگی" و "خرد و حکمت زندگی" انتخاب کردم. کتاب‌های دیگر این دو مجموعه‌ هم خواندنی هستند. معیار گزینشم ارتباط مستقیم کتاب‌ها با عنوان لیست است.