سید مرتضی میرعزآبادی
تصویر پروفایل

سید مرتضی میرعزآبادی

نویسنده بلاگر
@Sydmorteza_mir
          حرفه‌ام داستان نویسی است رویایم نویسندگی
طلبه سطح دو حوزه علمیه قم
کارشناسی ارشد حقوق بشر
کارشناسی مهندسی برق قدرت
         
Seyedmorteza_mir
undefinedundefinedundefinedundefined

خوانده‌ام

173 کتاب

undefinedundefinedundefinednull

در حال خواندن

3 کتاب

undefinedundefinedundefinedundefined

خواهم خواند

51 کتاب

خواهم خواند

0 کتاب

یادداشت‌ها

نمایش همه
5
     تمام که شد در موردش ننوشتم تا سرسری ننویسم. کتابی به این خوبی نیازمند یک یادداشت در خور بود.
از همان فصل‌های اول برایم سوال بود چرا در لیست صدتایی امیرخانی نیست؟ داستانی به این جذابی و با این کشش عمیق چرا نباید جزو صد کتابی باشد که هر نویسنده قبل از نوشتن باید بخواند؟
کتاب که جلوتر رفت و داستان که عیان‌تر شد فهمیدم چرا!
این کتاب هیچ کدام از ویژگی‌های خاص و ناب داستان را ندارد. در پاره‌ای از فصول اصلا رمان نیست و صرفا گزارشی است از سرگذشت شخصیت‌های داستان.
گاهی وقتها شخصیت پردازی‌اش خیلی لنگ می‌زند. خیلی از دیالوگ‌ها شبیه به هم است. اگر شما اسم‌ها را حذف کنید مشخص نمی‌شود این دیالوگ را آلنی می‌گوید یا ملاقلیچ بلغای، علی محمدی یا مارال. گالان یا ایت‌میش
خلاصه که از نظر ویژگی‌های ادبی ضعف اساسی دارد.
اما با این حال کتاب خوبی است خیلی بهتر از خوب. حتی خیلی بهتر از #عالی.
داستانِ خواندنیِ زندگیِ یک قهرمانِ ناشناخته که با جملات خاص مرحوم #نادر_ابراهیمی خواندنی‌تر شده است.
بنابراین جزو پیشنهادهای ویژه به حساب می‌آید. 
جملات نابی دارد که بعضی‌هایش را حین خواندن استوری کردم. مشتی نمونه خروار. جملات گهرباری که باید بارها و بارها خواند و نوشت و از بر کرد. از همه مهم‌تر فهمید و به کار برد و زندگی کرد.
این پست یک پیشنهاد ویژه معرفی کتاب است برای شما که ازادی‌خواهید، عدالت طلبید، ظلم‌ستیزید و بر دوش خود وظیفه‌ای احساس می‌کند. 
خلاصه آنکه #آتش_بدون_دود زندگی نامه ارزشمند شهید دکتر آلنی آق‌اویلر و همسر شهیده‌اش دکتر مارال آق‌اویلر یک داستان نیست یک زیست تجربه شده‌ی ارزشمند است که به درد تمام کسانی که می‌خورد که در هر دوره‌ای از زمان و روزگار خواستگاه‌شان #آزادی است. تا بیاموزند چگونه می‌توان آزادی‌خواهانه زیست، آزادی‌خواهانه علیه جور و طاغوت مبارزه کرد و آزادی‌خواهانه در راه #آزادی جان داد.
....
پی‌نوشت: جلد کتاب اصلا خوب نیست. کتاب به این جذابی که آدم دلش نمی‌آید زمین بگذارد و در هر حالتی آن را می‌خواند باید جلد مقاوم‌تری داشته باشد🙃🤭
   
5
     می خواهم کتابی را به شما دوستان عزیزم معرفی کنم که به معنای واقعی کلمه ارزش خواندن و وقت صرف کردن دارد. کتابی با موضوع و درون مایه عالی. رمانی که با احساسات آدم خوب بازی می کند. 
wathierng heights که به سه نام در ایران ترجمه شده،بلندی های بادخیز ،عشق هرگز نمی میرد،و نام سومی که بیشتر به این نام مشهور است یعنی بلندی های بادخیز اثر هنرمندانه امیلی بروتنه.
رمانی که نگاه من را نسبت به نویسنده های زن عوض کرد. 
رمان ،داستان زندگی پسری بی سرپرست است به نام هیث کلیف که ورودش به یک خانواده ثروتمند و نوع برخورد اعضای خانوادهبا او و عشقش به کاترین دختر خانواده از او مردی شیطان صفت می سازد که در خیل داستان این خصوصیت ماجراهایی را برای اعضای خانواده در رابطه با هیث کلیف پیش می آورد.
حتما این کتاب را بخوانید.من که از خواندنش پشیمان نیستم.
نسخه ای که من از این کتاب دارم توسط انتشارات دبیر منتشر شده و سالومه مهوشان به خوبی ترجمه اش کرده است .
   
5
     ﻗﻠﻌﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ ﺑﺮ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪﻩ اﻧﻘﻼب واﺟﺐ و ﻻزم . اﺳﺖ

ﺟﻮرج اورول در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﺸﺮﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از ﻣﺮور زﻣﺎن اﻫﺪاﻓﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪواز ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﻓﻘﻂ .ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ:ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮﻧﺪ

ﺟﻮرج اورول در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺧﻄﺮی ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﻘﻼب ﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻄﺮی .ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ راﻫﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ

ﺗﻤﺎم ﺣﺮف ﺟﻮرج اورول اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮک ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺷﻤﺎ .را ﻣﺼﺎدرﻩ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ

ذرﻩ ذرﻩ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در ذﻫﻦ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺣﺮف ﻧﺎ ﺣﻘﯽ زدﻩ ﺑﺎﺷﻢ ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻋﺠﯿﺐ ذﻫﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد را ﺑﺮاﯾﺘﺎن .ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ

درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آرزوﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ،وﻟﯽ آﮔﺎﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.اﮔﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺑﺸﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺖ
   
4
     #از_آنچه_خوانده_ام.
چند روزی است، تمامش کرده‌ام. وقتی تمام شد پشت جلدش نوشتم (بهترین پایان بازی بود که تا به حال خوانده‌ام)
اما نمی‌دانستم‌ چه کپشن در خوری باید برایش بنویسم تا شما را هم به خواندنش دعوت کنم.
تا امشب. 
در درگاه اتاق خواب بودم که نگاهم را قاپید. ملتمسانه جلدش را کج گرفته بود که نمی‌خواهی توی پیجت باشم؟
خندیدم و گفتم: خیلی کتاب خوبی هستی، شاهکاری، اصلا نمونه نداری اما در موردت چی بنویسم؟
کمی فکر کرد و گفت: بنویس خیلی خواندنی است. 
خندیدم و گفت: به قول اساتید داستان نویسی نگو، نشان بده.
گفت: بنویس نویسنده‌ی باهوشی دارد.
گفتم: تکراری است. این را قبلا برای (جزء از کل) گفته‌ام.
لای صفحاتش را کمی خواراند و گفت: آهان! بنویس: 
-در توصیف جزییات بی‌همتاست. صحنه‌ها، لباس‌ها، کارها و... را چنان با جزییات تعریف می‌کند که کسی نمی‌تواند به نویسنده ایراد بگیرد که جایی را تو انداختی.
-شخصیت پردازی‌اش عالی است. هیچ لحنی شبیه دیگری نیست. هیچکس مثل بقیه حرف نمی‌زند. فکر نمی‌کند. حتی راه رفتن‌هایشان هم با هم فرق دارد. اصلا نیاز نیست اسم‌ها ذکر شود. خود لحن مشخص می‌کند که الان تام حرف می‌زند یا پاپا. مادر است یا رزآشارون. 
-داستان حرف دارد. حرفی مهم. حرفی برآمده از دردی-شاید- تجربه شده.
پایانش هم تحسین برانگیز است.
خندیدم و گفتم: بس است. زیادی اغراق نکن.
اما هر چه را که گفت، نوشتم. چون زیادی بی‌راه نمی‌گفت. بچه‌ی خوبی است نه ببخشید کتاب خوبی است.
   
5
     ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ داﺳﺘﺎﯾﻮﻓﺴﮑﯽ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﮔﺮ اﺳﺖ؟ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدم؟ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ.داﺳﺘﺎﯾﻮﻓﺴﮑﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﮔﺮ اﺳﺖ. ﻣﻌﺠﺰﻩ داﺳﺘﺎﯾﻮﻓﺴﮑﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻋﺎدی داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺳﺎزد

:ﺧﻮدش درﻓﺼﻞ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم ﮐﺘﺎب اﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ

اﺷﺨﺎص ﻋﺎدی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در زﻧﺠﯿﺮﻩ رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف زﻧﺪﮔﯽ،ﻧﺎدﯾﺪﻩ اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﺳﺘﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ.اﮔﺮ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﻋﺠﯿﺐ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﻢ،رﻧﮓ واﻗﻌﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ.ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺣﺘﯽ در اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎدی ،وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ و ....آﻣﻮزﻧﺪﻩ ﺑﯿﺎﺑﺪ

.آری اﯾﻦ ﻫﻨﺮ داﺳﺘﺎ ﯾﻮﻓﺴﮑﯽ اﺳﺖ

ا ﺑﻠﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ داﺳﺘﺎﯾﻮﻓﺴﮑﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﺟﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﻧﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺗﻮﻟﺪ اﺑﻠﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اش را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﺷﺮوع داﺳﺘﺎن اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ. ﺷﺮوع داﺳﺘﺎن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺲ درﻣﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزﻩ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮدﻩ ﺑﻪ . ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ

ﺳﺎدﮔﯽ ﭘﺮﻧﺲ ﺟﻮان ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ او را اﺑﻠﻪ ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ. ﺑﻌﻀﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺮﻧﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺮﻧﺲ درﻣﺎن ﺷﺪﻩ را ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ. داﺳﺘﺎن ﭘﺮ ازﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راﻩ ﮔﯿﺞ ﻧﺸﺪن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﺎم ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ + ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﮔﺮ اﯾﻨﮑﺎر را ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم ﺑﻬﺘﺮ داﺳﺘﺎن را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم.وﻟﯽ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی داﺳﺘﺎﯾﻮﻓﺴﮑﯽ آﻧﻘﺪر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺞ ﺷﺪن در ﺣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻟﺬت ش .ﻧﻤﯽ ﮐﺎﻫﺪ

ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم را ﻧﺸﺮ ﺳﻤﯿﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و ﮐﯿﻮﻣﺮث ﭘﺎرﺳﺎی . ﺗﺮﺟﻤﻪ

.اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﺎﯾﭙﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ در ﮐﺘﺎب دﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ از آن ﺑﺪﺗﺮ ﻧﺜﺮ ﺑﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻓﺘﻀﺎﺣﯽ ﻫﻢ دارد.وﻟﯽ ﺑﺎزﻫﻢ ﻫﻨﺮ داﺳﺘﺎﯾﻮﻓﺴﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ رخ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻓﺘﻀﺎح داﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻣﯽ .ﺷﻮد

.ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﺮوش ﺣﺒﯿﺒﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
   
4
     در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:
(( دﻧﯿﺎی ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ 1984 از ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻏﻮل آﺳﺎ ،ﻣﻘﺘﺪر و ﺑﯽ رﺣﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ درﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻃﺎﻗﺖ ﺧﻮد،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن دوﻟﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻩ و ﻧﻔﺮت ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ اﺷﺨﺎص ،ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد....)) 

 دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور، ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﺮا ذرﻩ ذرﻩ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اوﺷﯿﻨﯿﺎ ﻣﺮا ﯾﺎد اﻓﮑﺎر ﺟﻨﺎب ﻋﻼﻣﻪ و ﺷﺎﮔﺮدان ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﺎن ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ .ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﺪ؟ ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .
ﺟﻨﮓ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ .آزادی ﺑﺮدﮔﯽ اﺳﺖ .ﺟﻬﻞ ﻗﺪرت اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ،رﻣﺎن دﻧﯿﺎی ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻫﺎﺳﺖ. دﻧﯿﺎی اﺻﻼح اﺳﺖ ،ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﺎﯾﻪ آﻣﯿﺰ .ﮐﺘﺎب ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.ﭼﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺑﺎﻫﻮﺷﯽ دارد ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارم ﻗﻠﻌﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﺶ را ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﺨﻮاﻧﻢ:)
   
1984
16 یادداشت
3.9
3
     ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻣﻮرد ﭼﻤﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮال ﺑﯽ ﺟﻮاب روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮم

ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﭼﻤﺮان ﮐﯿﺴﺖ؟

ﮐﺘﺎب ﺑﯿﻨﺶ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ از دو ﻓﺼﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ:ﺑﯿﻨﺶ و ﻧﯿﺎﯾﺶ

ﻓﺼﻞ ﺑﯿﻨﺶ ،ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ از روی دو ﺗﺎ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دوﻣﺸﺎن را ﻗﺒﻼ ﺑﻪ :ﺻﻮرت ﺻﻮﺗﯽ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺑﯿﺖ

اﮔﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﻣﻠﺘﺰم ﺷﻮﻧﺪ,و ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ,ﺣﻀﻮر دارد, در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ,اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ,زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ, ﻓﺪاﮐﺎری آﻧﻬﺎ,ﻣﺮگ و ﺣﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ..ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺟﻬﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ

در ﺑﺨﺶ اول ﺑﯿﻨﺶ ﻫﻢ ﺟﻤﻠﻪ ای ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻦ در ﻣﻮرد درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ اﺑﺮﻗﺪرت ﻫﺎ :ﭘﺎﺳﺦ داد

ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﺑﺮ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﻼل ذاﺗﯽ و ﺧﻮد ﮐﻔﺎﯾﯽ .ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﮑﻨﯿﻢ،ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎب ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺷﻮم اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ

. ﻓﺼﻞ دوم ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اوﻟﺶ را در ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺑﻮدم

.ﺑﺨﺶ دوﻣﺶ ﻫﻢ رازی و ﻧﯿﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺪا داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
   

لیست ها

این کاربر هنوز لیستی منتشر نکرده است.

پست‌ها

این کاربر هنوز پستی منتشر نکرده است.

فعالیت‌ها

سید مرتضی میرعزآبادی
سید مرتضی میرعزآبادی تا صفحه‌ی 266 این کتاب را خواند. 1401/9/5 - 01:30
   متن گزارش: آنقدر خواندنی است که حیفم می‌آید زمینش بگذارم
  

1 نفر پسندید.

سید مرتضی میرعزآبادی
سید مرتضی میرعزآبادی شروع به مطالعه‌ی این کتاب کرده است. 1401/9/5 - 01:30
سید مرتضی میرعزآبادی
سید مرتضی میرعزآبادی این کتاب را تمام کرد. 1401/8/22 - 13:09

1 نفر پسندید.

سید مرتضی میرعزآبادی
سید مرتضی میرعزآبادی بر روی این کتاب یک یادداشت نوشت و امتیاز داد. 1401/8/22 - 13:09
سید مرتضی میرعزآبادی
سید مرتضی میرعزآبادی این کتاب را تمام کرد. 1401/8/22 - 13:06
سید مرتضی میرعزآبادی
سید مرتضی میرعزآبادی شروع به مطالعه‌ی این کتاب کرده است. 1401/8/22 - 13:02
سید مرتضی میرعزآبادی
سید مرتضی میرعزآبادی این کتاب را تمام کرد. 1401/7/29 - 23:14
در حال مطالعه

کتاب در حال مطالعه ای وجود ندارد.

با جستجو می‌توانید کتاب‌های مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنید و به این لیست اضافه کنید.