بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

زنان پیشرو: داستان هایی برای دختران ایران

زنان پیشرو: داستان هایی برای دختران ایران

زنان پیشرو: داستان هایی برای دختران ایران

الهام نظری و 7 نفر دیگر
3.9
11 نفر |
6 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

32

خواهم خواند

5

در تاریخ ایران همواره زنانی بوده اند که کارهای بزرگی کرده اند و زندگی را برای ما زیباتر ساخته اند، اگرچه کمتر از آن ها حرفی به میان آمده است. در این کتاب با پنجاه تن از آنها آشنا می شویم. پنجاه زن از میان زنان بی شماری که افتخار ما ایرانیان اند. با ما همراه شوید تا به دنیای آنان برویم و قصه ی زندگی شان را بخوانیم و ببینیم که هر چقدر هم که روزگار سخت بگیرد، هستند کسانی که می خواهند و می توانند راهی بسازند برای ما.

لیست‌های مرتبط به زنان پیشرو: داستان هایی برای دختران ایران

یادداشت‌های مرتبط به زنان پیشرو: داستان هایی برای دختران ایران