بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

شاهنامه: از پادشاهی لهراسپ تا پایان پادشاهی بهرام گور

شاهنامه: از پادشاهی لهراسپ تا پایان پادشاهی بهرام گور

شاهنامه: از پادشاهی لهراسپ تا پایان پادشاهی بهرام گور

جلال خالقی مطلق و 1 نفر دیگر
4.8
5 نفر |
0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

1

خوانده‌ام

6

خواهم خواند

1

کتاب شاهنامه: از پادشاهی لهراسپ تا پایان پادشاهی بهرام گور، ویراستار جلال خالقی مطلق.