خاطرات یک بچه ی چلمن: زدن به سیم آخر

خاطرات یک بچه ی چلمن: زدن به سیم آخر

خاطرات یک بچه ی چلمن: زدن به سیم آخر

جف کینی و 1 نفر دیگر
4.1
7 نفر |
1 یادداشت
جلد 12

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

37

خواهم خواند

4

فشار روی گرگ هفلی طاقت فرسات. مادرش فکر می کند بازی ها کامپیوتری خیلی از توان ذهنی اش را گرفته و به همین دلیل او را مجبور کرده که کنسول بازی را زمین بگذارد و روی خلاق خود را نشان دهد. در همین جریان ها او یک بسته پاستیل کرمی پیدا می کند و فکری در سرش جرقه می زند: با ساختن یک فیلم ترسناک خواسته ی مامان را در زمینه خلاقیت برآورده می کند... آیا او با ساختن این فیلم مشهور و ثروتمند خواهد شد؟ یا این که زدن به سیم آخر در این ماجرا، شرایط او را بدتر از قبل می کند... .

لیست‌های مرتبط به خاطرات یک بچه ی چلمن: زدن به سیم آخر

یادداشت‌های مرتبط به خاطرات یک بچه ی چلمن: زدن به سیم آخر