بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریدۀ کتاب

بریدۀ کتاب

صفحۀ 80

زبان عبری دو نوع «میم» دارد: یکی که هر جایِ کلمه می‌آید و دیگری که تنها در پایانِ کلمه جای میگیرد. نام مریم یا میریام نیز دو میم دارد. میم آغازین و میم پایانی. شکل این دو میم عکس یکدیگر است. میم پایانی عبارت است از خطی فروبسته از همه‌سو، اما میم آغازین آماس کرده است و گشایش در بخش زیرین خود دارد. این میم باردار است.

زبان عبری دو نوع «میم» دارد: یکی که هر جایِ کلمه می‌آید و دیگری که تنها در پایانِ کلمه جای میگیرد. نام مریم یا میریام نیز دو میم دارد. میم آغازین و میم پایانی. شکل این دو میم عکس یکدیگر است. میم پایانی عبارت است از خطی فروبسته از همه‌سو، اما میم آغازین آماس کرده است و گشایش در بخش زیرین خود دارد. این میم باردار است.

(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.