بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریدۀ کتاب

بریدۀ کتاب

صفحۀ 70

من هرگز کودک خنگ ندیده ام؛ کودکی را دیدم که گاهی کارهایی را می کرد که من نمی فهمیدم یا کارها را به روش هایی انجام می داد که من هرگز به آن فکر نکرده بودم؛ من کودکی را دیدم که ندیده بود، همان مکان هایی را که من دیده بودم، اما او یک کودک خنگ نبود. پیش از آن که خنگ بنامی اش، فکر کن، آیا او کودکی خنگ بود یا چیزهایی می دانست متفاوت از آنچه تو می دانستی؟!

من هرگز کودک خنگ ندیده ام؛ کودکی را دیدم که گاهی کارهایی را می کرد که من نمی فهمیدم یا کارها را به روش هایی انجام می داد که من هرگز به آن فکر نکرده بودم؛ من کودکی را دیدم که ندیده بود، همان مکان هایی را که من دیده بودم، اما او یک کودک خنگ نبود. پیش از آن که خنگ بنامی اش، فکر کن، آیا او کودکی خنگ بود یا چیزهایی می دانست متفاوت از آنچه تو می دانستی؟!

(0/1000)

نظرات

چه نگاه جالبی
1
آره،بنظرم اگر به این فکر کنیم که این نگاه میتونه برای همه حتی اطرافیانمون هم صدق کنه خیلی جالب تر میشه!