بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریدۀ کتاب

هلیا

1402/11/13

بریدۀ کتاب

صفحۀ 75

اگر لازم شد بین راستگو بودن و مهربان بودن فقط یکی را انتخاب کنی، مهربانی را انتخاب کن!

اگر لازم شد بین راستگو بودن و مهربان بودن فقط یکی را انتخاب کنی، مهربانی را انتخاب کن!

(0/1000)

نظرات

اگه واقعا مهربون باشه، راست میگه