بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

همه ی ما شگفت انگیزیم!

همه ی ما شگفت انگیزیم!

همه ی ما شگفت انگیزیم!

آر.جی. پالاسیو و 1 نفر دیگر
3.2
5 نفر |
2 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

7

خواهم خواند

2

من می دانم که نمی توانم قیافه ام را عوض کنم. ام شاید، شاید ...آدم ها بتوانند نگاهشان را عوض کنند.اوگی می داند که یک بچه معمولی نیست اما کارهای معمولی زیادی انجام می دهد. احساساتش معمولی است ولی ظاهرش نه. اما فقط اوگی نیست که با بقیه فرق داردهرکسی با دیگران فرق دارد و شگفت انگیز است؛ فقط اگر این را ببینید ...

لیست‌های مرتبط به همه ی ما شگفت انگیزیم!

یادداشت‌های مرتبط به همه ی ما شگفت انگیزیم!