بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

عرق ریزان روح: توصیه هایی به نویسنده های جوان (به ضمیمه واژه نامه اصطلاحات ادبیات داستانی)

عرق ریزان روح: توصیه هایی به نویسنده های جوان (به ضمیمه واژه نامه اصطلاحات ادبیات داستانی)

عرق ریزان روح: توصیه هایی به نویسنده های جوان (به ضمیمه واژه نامه اصطلاحات ادبیات داستانی)

3.7
3 نفر |
2 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

6

خواهم خواند

7

کتاب عرق ریزان روح: توصیه هایی به نویسنده های جوان (به ضمیمه واژه نامه اصطلاحات ادبیات داستانی)، نویسنده جمال میرصادقی.

لیست‌های مرتبط به عرق ریزان روح: توصیه هایی به نویسنده های جوان (به ضمیمه واژه نامه اصطلاحات ادبیات داستانی)

یادداشت‌های مرتبط به عرق ریزان روح: توصیه هایی به نویسنده های جوان (به ضمیمه واژه نامه اصطلاحات ادبیات داستانی)