بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

تاراج نامه: [ذیل جهانگشا]

تاراج نامه: [ذیل جهانگشا]

تاراج نامه: [ذیل جهانگشا]

4.5
2 نفر |
2 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

2

خواهم خواند

2

صحنه یاران با بیرق هایی پشت و رو دو رونگ که همه گونه خط های نخوان و نشانه های غریب بر آنهاست، هر یکی با چوبدست هایی پر گره یا تیغ بسته، و لوله کنان در هم افتاده اند و به یکدیگر می کوبند و می پیچند و غوغای جنگ بیرون می آورند، به خاک می افتند و برمی خیزند و می جهند و از نردبان هایی بالا و پایین می روند. شیون و غریو آمیخته به بانگ کرنا و چوبک و نفیر. گذشتن چندین و چند بیرق های آتشین

پست‌های مرتبط به تاراج نامه: [ذیل جهانگشا]

یادداشت‌های مرتبط به تاراج نامه: [ذیل جهانگشا]