بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

لیست کتاب تاریخ های فلسفه حرفه ای

تاریخ های فلسفه حرفه ای

در اینجا کتاب هایی لیست شده اند که به یک دوره تاریخی فلسفه به شکل تخصصی میپردازند.این کتابها توسط متخصصان آن دوره و با ریزبینی و دقت نوشته شده اند.اگر نمی خواهید با کتاب های معروفی مثل کاپلستون و راتلج، تاریخ فلسفه بخوانید به این گزینه ها روی آورید.