بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریدۀ کتاب

بریدۀ کتاب

صفحۀ 104

من می‌دانم که یک روز، جنگ تمام می‌شود.... و آنچه می‌ماند مایه‌ی سرشکستگیِ هیچ کداممان نخواهد بود. هرگز.

من می‌دانم که یک روز، جنگ تمام می‌شود.... و آنچه می‌ماند مایه‌ی سرشکستگیِ هیچ کداممان نخواهد بود. هرگز.

(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.