بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی: جامعه و تاریخ

مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی: جامعه و تاریخ

مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی: جامعه و تاریخ

4.8
12 نفر |
4 یادداشت
جلد 5

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

3

خوانده‌ام

30

خواهم خواند

6

کتاب مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی: جامعه و تاریخ، نویسنده مرتضی مطهری.

لیست‌های مرتبط به مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی: جامعه و تاریخ

یادداشت‌های مرتبط به مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی: جامعه و تاریخ

            این کتاب جلد پنجم از مجموعه مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی است.
درباره ارتباط جامعه و تاریخ با جهان بینی در ابتدای پیشگفتار کتاب آمده است: نوع شناخت یک مکتب از جامعه و از تاریخ و طرز برداشت آن از این‌دو، نقش تعیین کننده در ایدئولوژی آن مکتب دارد؛ از این رو ضرورت دارد در متن جهان‏‌بینی اسلامی طرز نگرش اسلام به جامعه و به تاریخ روشن گردد. 
و در ادامه توضیحات دقیق‌تری داده شده است از ارتباط این دو موضوع با تفکر اسلامی و همچنین سوالات اساسی که باید پاسخ داده شود.
کتاب را می توان دو بخش مجزا به حساب آورد. بخش جامعه در ابتدا آمده و تعداد صفحات کمتری را به خود اختصاص داده است.
نظریات مکاتب و افراد مختلف در ارتباط با اصالت جامعه و یا فرد،  تقسیم بندی جامعه، ماهیت جامعه و همچنین جبر یا اختیار طرح و نقد شده است.
در قسمت تاریخ تمرکز بیشتر بر نقد ماتریالیسم تاریخی است. 
شهید مطهری در ابتدا نظریات مادیت تاریخی را به صورت کامل توضیح داده و سپس با ذکر مواردی این نظریه را نقد می کنند.
در زمان نگارش کتاب برخی گروه ها تحلیل های مادی از اسلام ارائه می دادند و می خواستند نگاه اسلام به تاریخ را مادی جلوه دهند.
این نظرات هم در کتاب مطرح و نقد شده است.
بخش پایانی کتاب درباره نیروی محرک تاریخ بحث می شود اما مطالب نا تمام می ماند. و در پاورقی توضیح داده شده نسخه دست نویس استاد در اینجا به پایان می رسد. متاسفانه فرصت ادامه نگارش کتاب را نیافتند و در آستانه حروف‌چینی کتاب استاد مطهری به دست گروهک فرقان به شهادت رسیدند.


*گروهک فرقان همان گروهی است که استاد مطالبشان را در تفسیر مادی اسلام در این کتاب نقد کرده اند.
* این کتاب را در سطح پنج دوره طلیعه حکمت خواندم.