بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریده‌ کتاب‌های پرده ی نئی [فیلمنامه]