بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریدۀ کتاب

بریدۀ کتاب

صفحۀ 10

بیماری تو از بی انصافی است قاضی. دردی که دیگران بیش از خود تو از آن رنج می برند. و نشانه های آن ستبری گردن است و فربهی شکم و سرخی چهره و رگ های برآورده و تنگ دم زدن و ترش رویی و بسته نفسی!

بیماری تو از بی انصافی است قاضی. دردی که دیگران بیش از خود تو از آن رنج می برند. و نشانه های آن ستبری گردن است و فربهی شکم و سرخی چهره و رگ های برآورده و تنگ دم زدن و ترش رویی و بسته نفسی!

(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.