بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریده‌ کتاب‌های یا این یا آن