بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریدۀ کتاب

بریدۀ کتاب

صفحۀ 32

آدم اول باید یاد بگیرد پیش از شناختن هر چیز دیگر خودش را بشناسد. تا آدم به فهم باطنِ خودِ خویش نرسد و سپس مسیری را که قرار است طی کند به چشم نبیند، زندگی‌اش قرار و معنا نخواهد یافت.

آدم اول باید یاد بگیرد پیش از شناختن هر چیز دیگر خودش را بشناسد. تا آدم به فهم باطنِ خودِ خویش نرسد و سپس مسیری را که قرار است طی کند به چشم نبیند، زندگی‌اش قرار و معنا نخواهد یافت.

(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.