بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریدۀ کتاب

بریدۀ کتاب

صفحۀ 8

آه! چه آدم عجیبی هستی! یک دم کودکی و دمی بعد پیرمرد؛ یک دم با جدیت تمام مشغول تفکر درباره‌ی مهم‌ترین مسائل علمی می‌شوی و حاضری عمر خود را وقف آن‌ها کنی، و دمی بعد احمقی بیمار عشق.

آه! چه آدم عجیبی هستی! یک دم کودکی و دمی بعد پیرمرد؛ یک دم با جدیت تمام مشغول تفکر درباره‌ی مهم‌ترین مسائل علمی می‌شوی و حاضری عمر خود را وقف آن‌ها کنی، و دمی بعد احمقی بیمار عشق.

(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.