بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریدۀ کتاب

مرتضی

1402/09/05

بریدۀ کتاب

صفحۀ 65

ما انسان‌‌ها هرگز برای خودمان کافی نیستیم. ما فراتر می‌رویم و خودمان با ژرفای اگاهی‌مان نسبت به خدا رشد می‌کنیم و هم‌زمان از طریق این اگاهی، ناچیز بودن خودمان را درمی‌یابیم.

ما انسان‌‌ها هرگز برای خودمان کافی نیستیم. ما فراتر می‌رویم و خودمان با ژرفای اگاهی‌مان نسبت به خدا رشد می‌کنیم و هم‌زمان از طریق این اگاهی، ناچیز بودن خودمان را درمی‌یابیم.

(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.