بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریدۀ کتاب

بریدۀ کتاب

صفحۀ 23

خیلی وقت‌ها ممکن است ما لحن خود را خشن ندانیم، در حالی که اغلب کلمات و جملاتی که به کار می‌بریم، چه نسبت به خودمان و چه دیگران تلخ و گزنده است.

خیلی وقت‌ها ممکن است ما لحن خود را خشن ندانیم، در حالی که اغلب کلمات و جملاتی که به کار می‌بریم، چه نسبت به خودمان و چه دیگران تلخ و گزنده است.

(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.