بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریدۀ کتاب

بریدۀ کتاب

صفحۀ 219

ماهیت عشق برگرفته از زن است،چون می تواند مادر شود.چون فرزندش را در کانون جهان قرار می دهد و دنیا را در قلبش.

ماهیت عشق برگرفته از زن است،چون می تواند مادر شود.چون فرزندش را در کانون جهان قرار می دهد و دنیا را در قلبش.

(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.