بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریدۀ کتاب

بریدۀ کتاب

صفحۀ 64

هنگامی که لذت ها به حد خاصی ازشدت میرسند ،آدمی به دشواری میتواند از آن درگذرد و نیز بدون اینکه اشکی بریزد ،توان این کار را ندارد.

هنگامی که لذت ها به حد خاصی ازشدت میرسند ،آدمی به دشواری میتواند از آن درگذرد و نیز بدون اینکه اشکی بریزد ،توان این کار را ندارد.

(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.