بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریدۀ کتاب

بریدۀ کتاب

صفحۀ 116

فلسفه، تصمیم برای بیدار کردن سرچشمۀ اولیۀ ماست، یافتن مسیر بازگشت به خودمان و به یاری خود شتافتن ما از طریق عملی درونی است.

فلسفه، تصمیم برای بیدار کردن سرچشمۀ اولیۀ ماست، یافتن مسیر بازگشت به خودمان و به یاری خود شتافتن ما از طریق عملی درونی است.

(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.