بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

لیست کتاب اگرانشارات‌خودم‌را‌داشتم‌فقط‌اینهارا‌چاپ‌میکردم

Doubt

1402/04/26

اگرانشارات‌خودم‌را‌داشتم‌فقط‌اینهارا‌چاپ‌میکردم

کتاب های سرشار از نبوغ وشاید نقیض اهمیتی ندارد با چه هدفی مطالعه میکنید یا در چه حوزه ای مطالعه میکنید یا چه اعتقاداتی دارید اگر پس از خواندن کتابهای این لیست تغییری در شما نگرش شما و نحوه زندگی شما ایجاد نشد یک جای کار می لنگد پس اگر دنبال تغییر هستید این لیست مناسب شماست و تمنا میکنم اثر مرکب ، عادت های اتمی ، باشگاه پنج صبحی ها و امثال این لاطائلات را کتاب خودیاری و مفید نخوانید عوام پسند بودن صرفا دلیلی برای فایده مند بودن یک کتاب نیست.