بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

یک فنجان قهوه با ارسطو

یک فنجان قهوه با ارسطو

یک فنجان قهوه با ارسطو

جاناتان بارنز و 2 نفر دیگر
0.0 0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

0

خواهم خواند

0

سرگذشت نامة فیلسوفان یونانی موضوع اثر حاضر است. مطالب کتاب گفت گوی خیالی میان ارسطوی خیالی و مصاحبه گر خیالی براساس حقایق تاریخی است. منطق، جانورشناسی، علم و علّت ها، شعر، دموکراسی، برده داری، جنس ماده موجودات، اخلاقیات، خدایان، مرگ، آینده و مابعدالطبیعه موضوع های مورد گفت و گو هستند. گفتنی است پیش از متن مصاحبة خیالی، مقدمه ای از نویسنده و مطالبی از زندگی نامة کوتاه ارسطو درج شده است.