بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

نگارش درمانی: نوشتن، راهی به سوی آرامش

نگارش درمانی: نوشتن، راهی به سوی آرامش

نگارش درمانی: نوشتن، راهی به سوی آرامش

سوزان زیمرمان و 1 نفر دیگر
0.0 0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

0

خواهم خواند

3

فرآیند پرفراز و نشیب زندگی، گاه انسان را با مصایب ناگوار و رنج های عاطفی مواجه می کند.بر اساس تحقیقات روان شناسی، چنین موقعیت هایی می توانند باعث تشویش خاطر آدمی شده؛ او را به انزواطلبی و ناتوانی گرفتار سازند.نگارنده با تبیین خاطراتی از تلخی های زندگی اش عقیده دارد نوشتن درباره افکار و احساسات شخصی همچون معجزه ای برای رسیدن به آرامش است. او که در پی آسیب مغری دخترش، دچار یأس و پریشانی می شود، پس از مطالعه ی یک کتاب، درمی یابد ثبت خاطره ها و نوشتن درباره ی مشکلات ابزاری مؤثر جهت تسکین دردها و یافتن آرامش است.این مجموعه از جنبه های درمانی«اهمیت نوشتن» را بازگو می کند؛ و با شرح واقعیاتی از زندگی افراد رهنمودهایی را در این زمینه ارایه می دهد.

لیست‌های مرتبط به نگارش درمانی: نوشتن، راهی به سوی آرامش