بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

نظامی گنجه ای

نظامی گنجه ای

نظامی گنجه ای

4.0
1 نفر |
0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

1

خواهم خواند

1

شاعر نام خود را الیاس نام مادر خود را رئیسه و از مردم کُرد، نام پدر خود را یوسف نام نیای خود را زکی مؤید که محتملاً زکی پسر مؤید منظور است، نام خال، یعنی دایی خود را خواجه عمر نام یکی از زنان خود را آفاق از ترکان قبچاق و نام پسر خود را از همین زن محمد خوانده و تخلّص خود را بارها درهر یک از آثارش نظامی گفته است؛ ولی از کنیه خود که دیگران ابو محمد، و از لقب خویش که دیگران نظام الدین و جمال الدین نوشته اند ( تذکرة الشعراء) اشاره نکرده است.