بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

لیست کتاب سیزده کتاب دربارۀ «فلسفۀ علم»

سیزده کتاب دربارۀ «فلسفۀ علم»

برای آشنایی تاریخی و کلی از مسائل و موضوعات فلسفۀ علم خواندن این کتب مناسب است. بعضی کتب به صورت تاریخی‌تر و بعضی به صورت تخصصی‌تر و مسئله‌محور به پرسش‌های این حوزه پرداخته‌اند. اما همۀ این‌ها سعی در ارائه‌ای تصویری کلی از فلسفۀ علم هستند و کتب کلاسیک و کتبی که به یک مسئله خاص پرداخته‌اند -که لیست بلند و مهمی هستند- در اینجا نیامده است.