علی براتی گجوان

@Alibarati

8 دنبال شده

31 دنبال کننده

           نویسنده، منتقد ادبی ،روزنامه نگار،گرافیست
زندگی باکتاب ،زندگی باشرافتی است 

          
@baratiGajvan
@alibarati.gajvan

یادداشت‌ها

نمایش همه

باشگاه‌ها

این کاربر هنوز باشگاهی ندارد.

چالش‌ها

این کاربر هنوز در چالشی شرکت نکرده است.

پست‌ها

فعالیت‌ها

3 نفر پسندیدند.

4 نفر پسندیدند.

26 نفر پسندیدند.

27 نفر پسندیدند.

31 نفر پسندیدند.

12 نفر پسندیدند.

7 نفر پسندیدند.

11 نفر پسندیدند.

8 نفر پسندیدند.

8 نفر پسندیدند.