بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

عکس انتخاباتی با کت دکتر احمدی نژاد، یا، چگونه یک نویسنده، سیاستمدار می شود

عکس انتخاباتی با کت دکتر احمدی نژاد، یا، چگونه یک نویسنده، سیاستمدار می شود

عکس انتخاباتی با کت دکتر احمدی نژاد، یا، چگونه یک نویسنده، سیاستمدار می شود

2.5
2 نفر |
2 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

2

خواهم خواند

2

در کتاب حاضر، محمدرضا سرشار (نویسندة ادبیات داستانی)، نحوة ورود خود را به عرصة سیاست در طی تاریخ انقلاب اسلامی، که اوج آشکار شدن آن را از دوم خرداد 1376 و بارزترین نقطة عطف آن را انتخابات مجلس ششم می داند، در قالب بازگویی خاطرات به رشتة تحریر درآورده است. برخی از عناوین مطالب کتاب عبارت اند از: حکایت من و عطاءالله مهاجرانی؛ چند ملاقات فرعی؛ عکس انتخاباتی با کت دکتر محمود احمدی نژاد؛ و...

یادداشت‌های مرتبط به عکس انتخاباتی با کت دکتر احمدی نژاد، یا، چگونه یک نویسنده، سیاستمدار می شود