بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

رولان بارت

3 دنبال کننده

           رولان بارت (1915 - 1980) نویسنده، فیلسوف، نظریه‌پرداز ادبی، منتقد فرهنگی، و نشانه‌شناس معروف فرانسوی بود.
از جمله مؤلفه‌های مهم آثار او ساختارگرایی و پساساختارگرایی و همچنین تحلیل نشانه‌شناسانهٔ متون ادبی و پدیده‌های فرهنگی‌اند.
رولان بارت بین سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۰ استاد کرسی نشانه‌شناسی در کلژ دو فرانس بود.

کتابشناسی آثار رولان بارت به فارسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لذت متن، ترجمهٔ پیام یزدانجو، نشر مرکز
رولان بارت، ترجمهٔ پیام یزدانجو، نشر مرکز
سخن عاشق، ترجمهٔ پیام یزدانجو، نشر مرکز
درجه صفر نوشتار، ترجمهٔ شیرین‌دخت دقیقیان، نشر هرمس
پروست و من، ترجمهٔ احمد اخوت
امپراتوری نشانه‌ها، ترجمهٔ ناصر فکوهی، نشر نی
اتاق روشن (کتاب)، اندیشه‌هایی دربارهٔ عکاسی، ترجمهٔ فرشید آذرنگ
نقد و حقیقت، ترجمهٔ شیرین‌دخت دقیقیان، نشر مرکز
اسطوره، امروز، ترجمهٔ شیرین‌دخت دقیقیان، نشر مرکز
درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‌ها، ترجمهٔ محمد راغب، نشر رخدادنو
خاطرات سوگواری، ترجمهٔ محمدحسین واقف، نشر حرفه هنرمند
مبانی نشانه‌شناسی، رولان بارت، فرزانه دوستی و دیگران، علمی و فرهنگی
درس، رولان بارت، حسام نقره‌چی، نیلوفر
درآمدی بر روایت‌شناسی، به همراه تزوتان تودورف و جرالد پریتس، هوشنگ رهنما، هرمس
اس زد، رولان بارت، سپیده شکری پوری، افراز
نشانه‌شناسی ادبی، رولان بارت، ناصر فکوهی، فرهنگ جاوید
پیام عکس، رولان بارت، راز گلستانی فرد، مرکز
نقدها و نوشته‌ها دربارهٔ تئاتر، رولان بارت، مازیار مهیمنی، قطره
بارت و سینما، مازیار اسلامی، گام نو
دومینیچی، یا پیروزی ادبیات در کتاب مطالعات فرهنگی [رولان بارت و دیگران]، ترجمه شهریار وقفی پور، نشر تلخون.
نشانه شناسی و شهر در کتاب بازاندیشی معماری [رولان بارت و دیگران]، ترجمه سپیده برزگر، نشر فکرنو.