بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

جزئیات چالش

چالش روزی 50 صفحه به مدت 10 روز

شرکت کننده در چالششرکت کننده در چالششرکت کننده در چالششرکت کننده در چالششرکت کننده در چالش

43 شرکت‌کننده

به من اطلاع بده
با به پایان رساندن این چالش 100 امتیاز دریافت می‌کنید.
برای شرکت در این چالش، پس از انتخاب کتاب و افزودن آن به قفسۀ «در حال ‌خواندن» کتابخانه، هر روز گزارشی از پیشرفت مطالعه‌تان در بخش «گزارش پیشرفت» ثبت کنید.