بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

دستاوردها

روند دستاوردها

کتابدوست - بایدبیش از 50 کتاب خوانده باشید
سرکتابدوست - بایدبیش از 100 کتاب خوانده باشید
کتابدوست اعظم - بایدبیش از 200 کتاب خوانده باشید
کتابخوان - بایدبیش از 300 کتاب خوانده باشید
سرکتابخوان - بایدبیش از 500 کتاب خوانده باشید
کتابخوان اعظم - بایدبیش از 1000 کتاب خوانده باشید
کتابدان - بایدبیش از 1500 کتاب خوانده باشید
سرکتابدان - بایدبیش از 2000 کتاب خوانده باشید
کتابدان اعظم - بایدبیش از 3000 کتاب خوانده باشید