بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

ایزابل

ایزابل

ایزابل

آندره ژید و 1 نفر دیگر
2.0
1 نفر |
0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

3

خواهم خواند

2

ایزابل، دختر زیبای گریزپا، در دل شب ها، دزدانه به باغ کارفورش می آمد… از بس کوشیده بود آبستنی خود را پنهان دارد، بچ? علیلی به دنیا آورده بود… ایزابل سال ها پیش نامه ای برای دلدار خود نوشت، اما جوان ناکام پیش از دریافت نامه، پای دیوار باغی چشم از جهان فروبسته بود. دلبر ایزابل را چه کسی، و چرا، و چگونه کشته بود؟ راز عشق پرشور ایزابل، و راز مرگ دلبرش را باید از دهان گرم و دل پرسوز ایزابل گوش کرد.