بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

آخرین بازی

آخرین بازی

آخرین بازی

0.0 0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

1

خواهم خواند

0

حالا این وطن بود که درست مثل من فرزندش را برای آینده ای درخشان تر از خود می راند. درحالی که می دانستم او نیز مثل من روزی از اینکه خود زحمت بزرگ کردن فرزندش را به عهده نگرفته پشیمان خواهد شد. این مرور خاطرات تلخ و شیرین گذشته چند دقیقه بیشتر طول نکشید و این خود گواه دیگری بر این بود که نشان دادن گذر زمان با وسیله ای مثل ساعت کار اشتباهی است.