بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

لیست کتاب پس از این لیست آدم سابق نخواهید بود

پس از این لیست آدم سابق نخواهید بود

کتاب هایی که شمارا وادار به تفکر میکند اینکه چقدر درباره فلسفه میدانید یا میخواهید بدانید مهم نیست این کتابها دید شمارا تغییر خواهد داد شاید تغییر خوشایندی نباشد اما شمارا به حرکت وا خواهد داشت حرکت است که مسیر را میسازد و مسیر تعریف دیگری از انسان است. مسیری متفاوت را تجربه کنید و از پوسته ی خود فعلیتان خارج شوید..