بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

دستاوردها

روند دستاوردها

کتاب‌دوست - باید بیش از 50 کتاب خوانده باشید
سرکتاب‌دوست - باید بیش از 100 کتاب خوانده باشید
کتاب‌دوست اعظم - باید بیش از 200 کتاب خوانده باشید
کتاب‌خوان - باید بیش از 300 کتاب خوانده باشید
سرکتاب‌خوان - باید بیش از 500 کتاب خوانده باشید
کتاب‌خوان اعظم - باید بیش از 1000 کتاب خوانده باشید
کتابدان - باید بیش از 1500 کتاب خوانده باشید
سرکتابدان - باید بیش از 2000 کتاب خوانده باشید
کتابدان اعظم - باید بیش از 3000 کتاب خوانده باشید