بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

Blink: the power of thinking without thinking

Blink: the power of thinking without thinking

Blink: the power of thinking without thinking

3.0
1 نفر |
1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

1

خواهم خواند

2

کتاب Blink: the power of thinking without thinking، نویسنده Malcolm Gladwell.

یادداشت‌های مرتبط به Blink: the power of thinking without thinking