بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

لیسیستراتا و تسموفوریازوس (مجموعه کمد های آریستوفان)

لیسیستراتا و تسموفوریازوس (مجموعه کمد های آریستوفان)

لیسیستراتا و تسموفوریازوس (مجموعه کمد های آریستوفان)

آریستوفان و 1 نفر دیگر
4.0
1 نفر |
1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

2

خواهم خواند

3

آریستو فان، بزرگ ترین کمدی نویس یونان باستان و پدر کمدی کهن است. او بیش از چهل نمایش نامه خلق کرده، ولی تنها یازده اثر از او به ما رسیده است. از آثار به جا ماندة او چنین استنباط می شود که کمدی های او در مقایسه با دیگر کمدی های یونان باستان، استثنایی، پیش رو و بسیار موثر بوده است. هنر آریستوفان، منحصر به فرد و حیرت انگیز است. یکی از وجوه حیرت آور، در کمدی هایش آزادی بیان است. او سعی دارد تا تمام عناصر اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی جامعة خود را نقد کند. کتاب حاضر متن کامل دو نمایش نامة الیسیسژاتا و تسموفور یا زوس، اثر آریستوفان است.

لیست‌های مرتبط به لیسیستراتا و تسموفوریازوس (مجموعه کمد های آریستوفان)

یادداشت‌های مرتبط به لیسیستراتا و تسموفوریازوس (مجموعه کمد های آریستوفان)