بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

اصول روزنامه نگاری: آنچه دست اندرکاران باید بدانند و عامه باید توقع داشته باشند

اصول روزنامه نگاری: آنچه دست اندرکاران باید بدانند و عامه باید توقع داشته باشند

اصول روزنامه نگاری: آنچه دست اندرکاران باید بدانند و عامه باید توقع داشته باشند

بیل کواچ و 2 نفر دیگر
2.0
1 نفر |
1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

1

خواهم خواند

0

روزنامه نگاری در جهان، باتوجه به دست آوردهای جدید در عرصه فناوری اطلاعات، دست خوش تغییراتی ژرف شده است. فناوری، دنیای جدیدی را گشوده كه به انحصار رسانه هایرسمی در امر اطلاع رسانی پایان داده است. بخشی از جوامع، اكنون خود در نقش منابعاطلا ع رسانی فعا ل اند و همین بركاركرد و نفوذ رسانه های سنتی اثر گذاشته است. رسانه های غربی در این زمینه، بیش از جوامع در حال گذار تأثیر پذیرفته اند و سرمایه گذاریهای جدید در امر اطلا ع رسانی، چندان به صرفه به نظر نمی رسد. جمعی از استادانروزنامه نگاری آمریكا در سالهای پایانی قرن بیستم در پاسخ به وضع جدید، دور یكدیگر جمعشدند تا راه حلی را برای بحران ایجاد شده بیابند.ا ز ا ین نشستها، كمیت های بیرون آمد كهبه آن كمیته روزنامه نگاران علاقه مند گفته اند. آنها با طراحی برنامه هایی برای ارتقای دانشروزنامه نگاری، پروژ های را تحت عنوان اعتلای روزنامه نگاری شكل دادند.(کتاب اصول روزنامهنگاری) در چارچوب پروژه یاد شده، از سوی دو تن از استادان بنام روزنامه نگاری آمریكا، بیلكواچ و تام رزنتیل، تدوین شده ا ست. آنهاا ز رهگذر ده ها ساعت گفتوگو و صدها مصاحبه با استادان و پیشكسوتان روزنامه نگاری، به برخی مشكلات این رشته، از نظر حرف های وآموزشی دست یافتند كه مطالعه آن می تواند بسیار سودمند باشد.

یادداشت‌های مرتبط به اصول روزنامه نگاری: آنچه دست اندرکاران باید بدانند و عامه باید توقع داشته باشند