بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

لیست کتاب برای شمایی که...

برای شمایی که...

برای بچه ای که زور نمی گوید زیر بار زور هم نمی رود برای بچه ای که ظلم نمی کند زیر بار ظلم هم نمی رود برای بچه ای که قلدری نمی کند زیر بار قلدر هم نمی رود برای بچه ای که خودخواه و سلطه گر نیست زیر بار سلطه گر خودخواه هم نمی رود